អត្ថប្រយោជន៍​ដ៏​ច្រើន​លើសលុប​របស់​ទឹកឃ្មុំ​ចំពោះ​សុខភាព​ – CEN