មជ្ឈមណ្ឌល​បណ្តុះបណ្តាល​ភាសា​កូរ៉េ​សាំ​ស៊ុ​ង បោកប្រាស់​​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ធានា​រក​ការងារ​ឲ្យ​ធ្វើ​នៅ​កូរ៉េ​ – CEN