ការបង្ការ និង​ពន្លត់អគ្គីភ័យ ជា​ករណីយកិច្ច​គ្រប់​ម​ន្ទីរ អង្គភាព ផ្នែក​ឯកជន និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ត្រូវមាន​ស្មារតី​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ – CEN