ប្រទេស​ឥណ្ឌា ចាប់អារម្មណ៍​វិនិយោគ​លើ​វិស័យ​អាទិភាព​ចំនួន ៤ នៅ​កម្ពុជា​ – CEN