សមាគម​អភិបាលក្រុង​និយាយ​ភាសា​បារាំង ស្នើ​បង្កើត​ការិយាល័យ​តំណាង នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN