ចម្លើយ ៖ ប្រសិនបើ​អ្នក​កំពុង​ងងុយគេង​នោះ សំណួរ ៨ ខាងក្រោម វា​ធ្វើឲ្យ​អ្នកភ្លេច​…​ងងុយ​ទៀតហើយ​! – CEN