ជប៉ុន ៖ គ្រា​ដែល​រដ្ឋ​ម​ន្ត្រ មក​ចូលរួម​សវនាការ​សភា​យឺត​… ៣​នាទី ត្រូវ​ពិន័យ​ឲ្យ​រង់ចាំ​…៥​ម៉ោង​! – CEN