មន្ត្រី​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ត្រូវ​រំលាយ ចំនួន​២៩៨​រូប មក​ប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ​និង​បំណុល​ – CEN