​ចេះ​ស្ទើកុំ​ជោរ ឥឡូវ​ថ្ងូរៗ​ឲ្យ​អ្នកណា​…​ស្តាប់​! – CEN