បិទ​ផ្លូវ​ជាតិ រៀបចំ​មង្គលការ ពិតជា “​សាវ​ហាវ​” ជាង​នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ​ទៀត​ – CEN