ទិវា​ជាតិ​ទីក្រុង​ស្អាត ឆ្លុះបញ្ចាំង​ពី​ការយកចិត្តទុកដាក់ អនាម័យ​ជុំវិញ​មជ្ឈដ្ឋាន​រស់នៅ របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​ភ្ញៀវទេសចរ​ – CEN