បុរស​ម្នាក់​ធ្លាប់​ជាប់​ពន្ធនាគារ ៩ ឆ្នាំ ពី​បទ​ឃាតកម្ម ឥឡូវ ចូល​គុក​ម្តងទៀត ពី​បទ​គ្រឿងញៀន​ – CEN