​បុរស​ម្នាក់​ត្រូវ​កង្ហារ​ស្រូប​ចោល និង​វាយប្រហារ​សម្លាប់​គួរ​ឲ្យ​ស្លុតរន្ធត់​បំផុត ខណៈ​គាត់​ដើរចូល​កៀក​ពីមុខ​វា (​វីដេអូ​) – CEN