សម្ដេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​បានបញ្ជាក់​ថា​ផេ​ក​របស់​សម្ដេច​ត្រូវបា​ន​គេ​ហេគ – CEN