បន្ត​ចុះ​យុទ្ធនាការ​ចុះ​អប់រំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ច្បាប់ ស្តី​ពី​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក ដល់​សិស្សានុសិស្ស នៃ​វិទ្យាល័យ ហ៊ុន​សែន​កំពង់​ចក​ – CEN