ប្រទេស​មួយ​នេះ​គ្មានអ្វី​ក្រៅពី “​មាស​” ហើយ​ប្រជាជន​មួយ​ណា​ក៏​ឃ្លាន​ – CEN