រឿង​ថ្លៃទឹកដោះ​ជិត​កន្លះ​លាន​ដុល្លារ កំពុង​ល្បី​លើ​បណ្តាញ​សង្គម និង​សារព័ត៌មាន​ – CEN