អង្គការ​អាយ​ឡូ ក្លាយជា​ដៃគូ​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ទុកចិត្ត ក្នុង​ការស្តារ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN