សម្តេច​ក្រឡា​ហោ ៖ ទោះបីជា​មាន​ឧបសគ្គ​ខ្លះ ប៉ុន្តែ​រាជរដ្ឋាភិបាល ប្ដេជ្ញា​ចិត្ត​រួច​ហើយ​ថា នឹង​ធ្វើឲ្យបាន​ – CEN