លើកកម្ពស់​សុខុមាលភាព ដល់​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​កំពុង​ធ្វើការ​នៅ​ប្រទេស​កូរ៉េខាងត្បូង​ – CEN