​ប្រធាន​រដ្ឋ​វៀតណាម ស្នើ​សុំ​រដ្ឋសភា​កម្ពុជា​បង្កើន​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​រដ្ឋសភា​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​ឲ្យ​រឹងមាំ​បន្ថែមទៀត​ – CEN