រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​កសិកម្ម ទទួលស្គាល់ វិស័យ​កសិកម្ម កំពុង​ជួបប្រទះ​នូវ​បញ្ហា​មួយចំនួន ដែល​ទាមទារ​ឲ្យខិត​ខំ​ប្រឹងប្រែង​ដោះស្រាយ – CEN