លោក អ៊ិត សំហេង​៖ គម្រោង គាំទ្រ​ដល់​ការអភិវឌ្ឍ​ជំនាញ និង​ការងារ របស់​យុវជន​នៅ​កម្ពុជា មានតម្លៃ​ធំធេង​ណាស់ ក្នុងការ​ស្វែងរក​ការងារ និង​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ​មួយ​ដ៏​ពិតប្រាកដ ដល់​យុវជន​ – CEN