បិទ​គម្រោង​ស្តីពី ”​ការគាំទ្រ​ដល់​ការអភិវឌ្ឍ​ជំនាញ និង​ការងារ របស់​យុវជន​នៅ​កម្ពុជា និង​ពិធី​សម្ពោធ​មជ្ឈមណ្ឌល​ការងារ​ចល័ត​” – CEN