គណៈប្រតិភូ​កិច្ចការបរទេស​រដ្ឋសភា ជំរុញ​ឲ្យ​ក្រុង Jieyang ធ្វើ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ជាមួយ​កម្ពុជា​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍ និង​វប្បធម៌​ – CEN