អង្គការ​ជប៉ុន​បង្កើត​ធនាគារ​គោ ជួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​គ្រួសារ​ក្រីក្រ នៅ​សហគមន៍​ព្រៃ​ព្រាល ស្រុក​បាណន់​ – CEN