អួត​ថា​ខ្លួន​ជា​បុគ្គលិក​ក្រុមហ៊ុន​ទូរស័ព្ទ​metfone ដើរ​បោកប្រាស់​អាជីវករ​លក់​ទូរស័ព្ទ ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ – CEN