អំពើជួញដូរ​មនុស្ស​គឺ​ជា​ការ​គំរាមកំហែង​ដោយ​ផ្ទាល់​ទៅលើ គ្រួសារ វប្បធម៌ ប្រពៃណី និង​តម្លៃសង្គម​ – CEN