សម្តេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ជួប​ជាមួយ​គណបក្ស​ចំនួន ១៦ ដែល​ជា​សមាជិក​នៅក្នុង​ឧត្តម​ក្រុមប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ និង​ផ្តល់​យោបល់​ – CEN