ព្យាករណ៍​អាកាសធាតុ (​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ​-០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩) កម្តៅ​ឡើង​ពី​៤០-៤២​អង្សា​សេ​ – CEN