រាជរដ្ឋាភិបាល​យកចិត្ត​ទុក​ដាក់ឱ្យ​ស្ត្រី ក្លាយជា​កម្លាំងចលករ​ចូលរួម​អភិវឌ្ឍ​សង្គម​-​សេដ្ឋកិច្ច​ – CEN