ទោះបី​លក្ខណៈ​បង្ហាញ​ខុសគ្នា​មែន តែមាន​ចំណុច​មួយ​ដូចគ្នា​ក្រៃលែង​រវាង​ប្តី​ប្រពន្ធ​លោក Trump និង​ប្តី​ប្រពន្ធ​លោក Kim Jong-Un (វីដេអូ) – CEN