លោក ជៀង អំ ៖ ​ក្រុមការងារ​បក្ស​ត្រូវ​យកចិត្ត​ទុកដាក់ពង្រឹង​ផ្ទៃក្នុង សាមគ្កីភាព ទាំង​រចនា​សម្ព​ន្ធ័ក្នុង​បក្ស​និង​ការ​កំណែទម្រង់​អោយបាន​សុីជម្រៅ បង្កើន​ការ​សាមគ្គីភាព​ខាងក្នុង​និង​ខាងក្រៅ​ – CEN