ការបញ្ចៀសចរាចរឆ្លងកាត់ ទីតាំងប្រារព្ធពិធីបើក ការដ្ឋានសាងសង់ គម្រោងការពារទឹកជំនន់ និងកែលម្អប្រពន្ធ័ប្រឡាយលូ ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមជំហ៊ានទី៤ – CEN