ខ្យល់​គួច​កំណាច ផ្តាច់​ជីវិត​មនុស្ស ១៤ ​នាក់​ នៅ​អា​មេ​រិច​ – CEN