បុគ្គលិក​ក្រុមហ៊ុន SEARA Sport Systems ម្នាក់ នឹងត្រូវ​ទទួល​ការដាក់ពិន័យ ឬ​ត្រូវ​បញ្ឈប់​ពី​ការងារ ក្រោយ​ដៀល​អតិថិជន​ថា ល្ងង់​ – CEN