​ឃាត់ខ្លួន​ប្រធាន​ផ្នែក​លក់​ក្រុមហ៊ុន​អចលនទ្រព្យ​ណត​ផាក យក​លុយ​ក្រុមហ៊ុន ចាយ​អស់​ចំនួន ​២៦១.២០០ ​ដុល្លារ​ – CEN