ចិន​ចោទ​ពលរដ្ឋ​កាណាដា ២ ​នាក់​ ពី​បទ​ចារ​កម្ម​ – CEN