ផ្ទុះ​ជំងឺផ្ដាសាយបក្សី H5N1 នៅ​ខេត្ត​កំពង់ចាម និង​ខេត្ត​កំពង់ធំ ពុំ​ទាន់​រកឃើញ​មាន​ឆ្លង​លើ​មនុស្ស​ – CEN