​វេទិការ​យុវជន​តំបន់ត្រីកោណ​អភិវឌ្ឍន៍ កម្ពុជា​-​ឡាវ​- វៀតណាម – CEN