ផ្អាក​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ក្រុមហ៊ុន​ប្រកប​អាជីវកម្ម​រ៉ែ​ថ្ម និង​ខ្សាច់​ចំនួន​៦ នៅ​ស្រុក​ភ្នំស្រួច​ – CEN