ចាប់ផ្តើម​ដំណើរការ​ប្រឡង​ចូលរៀន​ពុទ្ធិក​អនុវិទ្យាល័យ​ស្វាយរៀង​ – CEN