យកសត្វតោព្រៃមកចិញ្ចឹម ចុងក្រោយត្រូវហែកសាច់ក្នុង…ទ្រុង – CEN