ការជួញដូរ​មនុស្ស និង​រំលោភបំពាន​លើ​កុមារ នៅ​កម្ពុជា ជនល្មើស​ប្រើ​រូបភាពជា​អ្នកជំនួញ គ្រូបង្រៀន អង្គការ​ស្ម័គ្រចិត្ត​ – CEN