ចាប់​អតីតមន្ដ្រី មន្ទីរ​រៀបចំ​ដែន​និង​សំណង់ ដើរ​ទារលុយ​គេតាម​ការដ្ឋាន​សំណង់​ – CEN