ពូ​ទីន​ថា រុស្សី​បាន​បញ្ឍប់​ការធ្វើ​ចារក​ម្ម​លើ​រុស្សី​ចំនួន​ជិត ៦០០ ​កាលពី​ឆ្នាំមុន​ – CEN