សម្ដេច​កិ​ត្ដិ​ព្រឹទ្ធ​បណ្ឌិត​ ៖ មន្ដ្រី​ពាល​មួយ​ភាគ​តូច អាង​ខ្លួន​មាន​លុយ អាង​អំណាច បានធ្វើ​បាប និង​មើលងាយ​តម្លៃ​ស្ដ្រី – CEN