សិស្ស និស្សិត​ច្រើនជាង 800 នាក់ បាន​ចូលរួម​កម្មវិធី​ពិព័រណ៍​ការសិក្សា & អាហារូបករណ៍​នៅ​អូស្ត្រាលី​ – CEN