ថ្ងៃ​សិទ្ធិនារី នារី​ម្នាក់​អាយុ​១៨​ឆ្នាំ ត្រូវបាន​គេ​រំលោភ​សម្លាប់ ប្លន់​យក​ទ្រព្យសម្បត្តិ – CEN