សន្និបាត​របស់​សមាគម​អន្តរជាតិ​អភិបាលក្រុង​ប្រើប្រាស់​ភាសា​បារាំង​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ គឺជា​ទ្វា​មួយ​បើក​ទៅកាន់​ពិភពលោក​ – CEN